คำสั่ง เทศบาลตำบลกุดดู่


แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสมปู่ถึงบ่อขยะ เขตเทศบาลตำบลกุดดู่


แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการการจ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนสมปู่ ถึงบ่อขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสภาพโครงการจ้างเหมาก่อสร้างงานขยายผิวจราจร คสล.


แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์