รายงานเทศบาลตำบลกุดดู่


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561


สถิติการเกิด-ตาย ปี 2562


หลักเกณฑ์ วิธีการและรายละเอียดการดำเนินการรวมการจัดซื้อจัดจ้าง


รายงานการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณีน้ำเน่าเสียไหลลงสระ ของนายสำรวย น้อยสิม


ขอแจ้งผลคุณภาพน้ำ เรื่องร้องเรียนจาก นายสำรวย น้อยสิม


แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2561


คู่มือการปฏิบัติ/กระบวนการ การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี


แผนการดำเนินงานประจำปี 2562


แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


งบแสดงผลการดำเนินงานรายจ่ายจากเงินรายรับ


รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2562


แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562


รายงานประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562


รายงานประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ 2562