กลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลตำบลกุดดู่

กลุ่มสตรีกุดดู่ใต้


กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ สตรีและผ้าไหม หมู่ 13กลุ่มเพาะเห็ดฟางโรงเรือนบ้านกุดดู่ หมู่ 1กลุ่มผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า และวัสดุเหลือใช้กลุ่มจักสานผู้สูงวัยกลุ่มอาชีพกุดดู่ก้าวหน้า


กลุ่มทอผ้าพื้นบ้าน หมู่ 2


กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร หมู่ 1


กลุ่มทอผ้าหมี่ขิด หมู่ 2


กลุ่มถักทอด้วยด้วยมือ (กระเป๋า)


กลุ่มทอผ้าหมี่ขิดกุดดู่ หมู่ 1


กลุ่มทอผ้ากุดดู่ใต้ หมู่ 2