คู่มือประชาชน


ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกจ่าย พ.ศ. 2562


พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562


ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่2) พ.ศ. 2561


คู่มือประชาชนสำหรับติดต่อราชการ ของเทศบาลตำบลกุดดู่


คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์


คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์


คู่มือประชาชน ขั้นตอนและการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของเทศบาลตำบลกุดดู่ เรื่อง ภาษีป้าย


แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2561